2-2-4 نقش حسابرس مستقل18
2-2-4-1 نقش عام اجتماعی و اقتصادی حسابرسی18
2-2-4-2 نقش خاص اجتماعی حسابرسی19
2-2-4-3 نقش اقتصادی کلی رسیدگی و حسابرسی19
2-2-4-4 نقش اقتصادی خاص حسابرسی20
2-2-4-5 نقش بیمه سیاسی حسابرسی20
2-2-4-6 نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی21
2-2-4-7 نقش اعتبار دهی حسابرسی21
2-2-5 جایگاه حسابرس مستقل22
2-2-5-1 عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی22
2-2-5-2 استفاده‌کنندگان از خدمات حرفه‌ای و تخصصی23
2-3 حسابرس داخلی24
2-3-1 تعریف حسابرسی داخلی24
2-3-2 سیر تحول حسابرسی داخلی در طول تاریخ25
2-3-3 نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی27
2-3-4 عملیات حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر کیفیت کنترل داخلی28
2-3-5 کمیته حسابرسی30
2-3-6 نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی31
2-3-7 همکاری بین حسابرس مستقل و داخلی33
2-3-8 ضرورت اتکا به کار حسابرسان داخلی34
2-3-9 تاکید استانداردها حسابرسی به اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی35
2-3-10 حوزه‌های همکاری بین حسابرس مستقل و حسابرسی داخلی36
2-4 پیشینه تحقیق38
2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی38
2-4-2 پیشینه تحقیقات خارجی39
2-5 خلاصه فصل44
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1 مقدمه45
3-2 روش تحقیق46
3-2-1 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 46
3-2-2 جامعه و نمونه آماری47
3-2-2-1 حجم نمونه47
3-2-3 طراحی پرسشنامه و استفاده از طیف لیکرت48
3-2-4 روایی و پایایی پرسش‌نامه50
3-2-4-1 اعتبار و روایی50
3-2-4-2 پایایی50
3-3 فرضیه‌های تحقیق51
3-4 متغایرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها52
3-4-1 متغیر وابسته52
3-4-1-1 اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی54
3-4-2 متغیرهای مستقل54
3-4-2-1 استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی55
3-4-2-2 صلاحیت حسابرس داخلی55
3-4-2-3 عملکرد کاری حسابرس داخلی56
3-4-2-4 اثربخشی حسابرسی داخلی56
3-4-2-5 سطح ریسک ذاتی صاحب کار57
3-5 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها58
3-5-1 مقیاس اندازه‌گیری58
3-5-2 مقیاس مورد استفاده ونحوه نمره دهی59
3-5-3 روش آماری تحلیل داده ها59
3-5-3-1 ضریب همبستگی60
3-5-3-2 رگرسیون62
3-5-3-2-1 رگرسیون چند متغیره62
3-5-3-2-2 کاربرد رگرسیون در تحقیق62
3-5-3-2-3 روش تخمین پارامترهای مدل رگرسیون ( )63
3-5-3-2-4 بررسی فروض رگرسیون خطی64
3-5-3-2-5 نرمال بودن اجزای خطا64
3-5-3-2-6 خود همبستگی یا همبستگی سریالی64
3-5-3-2-7 ناهمسانی واریانس65
3-5-3-2-8 هم خطی66
3-5-4 آزمون فرضیات تحقیق66
3-5-4-1 آزمون فرضیه‌ی اول67
3-5-4-2 آزمون فرضیه‌ی دوم67
3-5-4-3 آزمون فرضیه‌ی سوم68
3-5-4-4 آزمون فرضیه‌ی چهارم68
3-5-4-5 آزمون فرضیه‌ی پنجم68
3-6 خلاصه فصل69

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل چهارم : نتایج
4-1 مقدمه70
4-2 آمار توصیفی71
4-2-1 پایایی پرسش نامه75
4-3 آمار استنباطی75
4-3-1 آزمونT تک نمونه‌ای75
4-3-2 بررسی نرمال بودن جملات خطا76
4-3-3 تحلیل رگرسیون78
4-3-3-1 بررسی فروض رگرسیون خطی78
4-3-3-2 هم خطی79
4-3-3-3 خود همبستگی77
4-3-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس ها80
4-4 نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق80
4-4-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول81
4-4-2 نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم82
4-4-4 نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم83
4-4-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم84
4-4-6 بررسی اولویت‌بندی تأثیر در متغیر سطح اتکای حسابرسان مستقل به حسابرسان داخلی84
4-5 خلاصه فصل86
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه87
5-2 تفسیر نتایج پژوهش88
5-2-1 نتایج به دست آمده از آزمون T تک نمونه‌ای88
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول89
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم90
5-2-4 نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم90
5-2-5 نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم90
5-2-6 نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم91
5-3 پیشنهادهای حاصل از تحقیق91
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی91
5-3-2 پیشنهادها برای تحقیقات93
5-3-3 محدودیت‌های تحقیق93
منابعERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ضمائمERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
چکید ه انگلیسی 103
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول1-1. استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق7
جدول 1-3، توزیع نمونه بین جامعه ی آماری48
جدول 2-3، نمره دهی و امتیاز بندی سوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت59
جدول 4-1. توزیع فراوانی پاسخ‌ها به سوالات مربوط به فرضیه ها73
جدول 2-4. میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های دریافت شده74
جدول 4-3. آزمون T تک نمونه‌ای76
جدول6-4. آزمون نرمال بودن77
جدول 4-4. جدول ضرایب متغیرهای مستقل79
جدول 4-5. خلاصه مدل80
جدول4-7. آزمون ناهمسانی واریانس ها80
جدول 4-8. نتایج آزمون فرضیه‌ی اول81
جدول4-9. نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم82
جدول 4 -10. نتایج آزمون فرضیه‌ی سوم83
جدول 4-11. نتایج آزمون فرضیه‌ی چهارم83
جدول 4-12. نتایج آزمون فرضیه‌ی پنجم84
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-4. میزان تجربه حرفه ای پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 70
نمودار2-4 .میزان تحصیلات پاسخ دهندگان70
نمودار2-4. نمودار باقیمانده‌های……………………………………………………………………………………………75

چکیده
اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب‌کار با همان هزینه می‌شود. استفاده بهینه از کار حسابرسان داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب‌کار افزایش دهد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.
واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازمانی و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالی مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی است. در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالی اساسی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مؤثر است که از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد .در سیستم های اقتصادی کنونی، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخگویی به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابرسی شده است، زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به دلایل زیادی نیازمند بررسی آن‌ها توسط شخصی مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات است. در فرایند تهیه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا یکی از عواملی که می‌تواند به حسابرسان مستقل کمک کند و باعث شود که فعالیت آن‌ها از کیفیت، کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسی داخلی در شرکت صاحب کار و ارتباط هر چه بیشتر این واحد با حسابرسان مستقل است.
1-2 بیان مسئله
یکی از مهم‌ترین کنترل‌های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، حسابرسی داخلی است که می‌تواند تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر برآوردن نیازهای استفاده‌کنندگان از نتایج حاصل از عملیات شرکت بگذارد.
انجمن حسابرسان داخلی امریکا 1(IIA) در سال 2011 حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف می‌کند:
“حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف است که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می‌شود. حسابرسی داخلی با به‌کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیابی وبهبوداثربخشی فرایندهای حاکمیت، کنترل و مدیریت ریسک، سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می‌کند” (عالی نژاد،1390).
طبق استاندارد حسابرسی 610 ” ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی “، ازمجموعه استانداردهای حسابرسی ایران حسابرسی داخلی چنین تعریف شده است:
“حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آن به منظور خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی محسوب می شود. ارزیابی و بررسی کفایت و اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، از جمله وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی است”.
با توجه به تعریف حسابرسی داخلی ارائه‌شده این‌گونه به نظر می‌رسد که حسابرسان داخلی یک فعالیت ظریف و پیچیده در بین چهار گروه عمده از متقاضیان این خدمت است که عبارت‌اند از:
1- هیئت‌مدیره،
2- حسابرسان مستقل
3- مدیریت ارشد
4- مدیریت عملیاتی
تمامی این گرو ه ها دارای انتظارات معتبر از عملکرد حسابرسی بوده و یا بر آن مدعی هستند. حسابرسان داخلی نمی‌توانند هیچ یک از چهار مورد مذکور را نادیده بگیرند (مجله حسابرس،1383).
یکی از مهم‌ترین استفاده‌کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می‌باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه‌های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب کار با همان هزینه می شود. استفاده بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب کار افزایش دهد (جبار زاده و همکاران، 1391).
از سوی دیگر هدف نهایی حسابرسی مستقل، اطمینان از ارائه‌ی منصفانهی نتایج عملیات و وضعیت مالی مؤسسه در قالب صورت‌های مالی است. برای رسیدن به این هدف و انجام آن بر مبنای استانداردهای پذیرفتهشده حسابرسی، حسابرس باید مدارک کافی و قابل‌اطمینان را جمعآوری کند. بنابراین، بر اساس بیانیهی مفاهیم بنیادی حسابرسی گردآوری و ارزیابی بیطرفانهی شواهد، یک ضرورت برای حسابرسی است (ریبل2، 1988).
حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحب کار انجام میدهند. ارزیابی آن‌ها از سیستم کنترل داخلی میتواند بر زمان و حدود روشهای حسابرسی اثر بگذارد. کیفیت کنترل داخلی میتواند رابطهی مستقیم با میزان آزمونهای محتوا داشته باشد، به طوری که حسابرسان عموماًدرصورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی‌ها را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش میدهند (قامنتس3، 1982).
طبق بیانیهی شماره 65 استانداردهای حسابرسی و استاندارد شماره 61 از مجموعهی استانداردهای ایران، تصمیم برای اتکا بر کار حسابرسان داخلی باید با ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی همراه باشد. حسابرس مستقل باید شناختی از عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان یک جز مرتبط با مطالعه و ارزیابی کنترلهای داخلی به دست آورد. سپس، با استفاده از نتایج به دست آمده از ارزیابی، برای استفاده از کار حسابرسان داخلی برنامهریزی کند.
سازمانهای حرفه‌ای در کشورهای دیگر نیز این موضوع مهم را مورد توجه قرار داده و استانداردهای حسابرسی متناسب را صادر کردهاند. برای مثال، انجمن حسابداران رسمی کانادا4 بیان میکند که حسابرسان مستقل ممکن است به طور کلی، به کار حسابرسان داخلی زمانی که آزمون و بررسی سیستم کنترل داخلی را شامل میشود، اتکا کنند. بنیاد تحقیق حسابداری استرالیا5، استاندارد شمارهی دو رویههای حسابرسی را برای استفاده از کار حسابرسان داخلی صادر کرده است. در این استاندارد آمده است که اگر حسابرس مستقل علاقمند به استفاده از کار حسابرسی داخلی است، باید یک ارزیابی دوگانه از عملکرد آن به عمل آورد. اول، یک ارزیابی عمومی از معیارهای تعیینشده شامل جایگاه سازمانی، حیطهی وظایف، صلاحیت حرفه‌ای و مراقبت حرفهای، به عمل آورد. دوم، یک ارزیابی خاص از کار حسابرسی داخلی با مطالعهی کار برگ‌های نهایی و با آزمون دوبارهی کار حسابرسان داخلی، انجام دهد (انصاری و همکاران، 1388).
با توجه به مطالب مطرح‌شده در مورد اهمیت حسابرس داخلی برای گروه‌های مختلف استفاده‌کننده، بالاخص ازنظرحسابرس مستقل این تحقیق درپی پاسخگویی به این سوال است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی شود؟
1-3 ضرورت انجام تحقیق
اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، توجهات زیادی را به خصوص در یک دهه گذشته به خود جلب کرده و دلیل آن این عقیده است که یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی، به حداقل کردن تأثیر مخرب فروپاشی شرکت، کمک می‌کند (روساک و جانسون6،2007). شناخت از نقش حسابرسی داخلی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز از این عقیده پشتیبانی می‌کند. گزارش کمیته بلوریبن، کمیته‌های حسابرسی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل را به عنوان سه پایه‌ی صندلی حاکمیت شرکتی تشبیه می‌کند که به اطمینان از قابلیت اتکا گزارش‌های مالی کمک می‌کند. استفاده از اطلاعات مالی توسط هیئت مدیران (از جانب سهامداران) و مشارکت حسابرسی داخلی و مستقل در بهبود سودمندی این اطلاعات که توسط مدیریت فراهم‌شده (و همچنین استفاده‌شده)، تصویری یکپارچه از ارتباط موجود بین چهار جزء حاکمیت شرکتی ایجاد می‌کند. حسابرسی داخلی و مستقل با عمل کردن به عنوان منبعی برای هیئت مدیران به بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی کمک می‌کنند (دیزورت7،2002).
استانداردهای حرفه‌ای در زمینه حسابرسی، خاطرنشان می‌کند که اتکای حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی زیادی در هزینه از طریق کاهش زمان اجرای حسابرسی مستقل می شود. حسابرسان مستقل کار حسابرسان داخلی را برای تشخیص گسترش اتکایشان به آن‌ها ارزیابی می‌کنند. این اتکا نیز با کاهش هزینه حسابرسی باید به عنوان فرصتی برای افزایش ارزش کار حسابرسی داخلی در نظر گرفته شود.
بنابراین از یک طرف قصد کاهش هزینه‌های حسابرسی مستقل در تلاش برای کاهش کل هزینه‌های حقوق حسابرسی و از طرف دیگر حفظ رقابت‌پذیری در بازار خدمات حسابرسی (بازار خدمات حسابرسی مستقل که شدیداً رقابتی نیز می‌باشد) این انگیزه را در تصمیمات حسابرسان مستقل ایجاد می‌کند که به اتکا بر حسابرسی داخلی روی بیاورند. علاوه بر این آشنایی بیشتر حسابرسان داخلی با شرکتشان باعث کاهش ریسک حسابرسی برای حسابرسان مستقل می شود. با عنایت به مطالب فوق، بررسی این موضوع که کدام ویژگی‌های حسابرسی داخلی ازنظرحسابرس مستقل می‌تواند باعث اتکا بیشتر آن‌ها شود، ضروری و مهم به نظر می‌رسد.
1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر افزایش اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی می‌باشد. با توجه به پیشینه تحقیق و استانداردهای حرفه‌ای موجود پنج عامل برای این بررسی استخراج شده است. به عبارتی دیگر برای دست‌یابی به هدف اشاره‌شده باید به سوالات زیر پاسخ داده شود:
1- بررسی تاثیراستقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.
2- بررسی تاثیرصلاحیت حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.
3- بررسی تاثیر عملکرد کاری حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.
4- بررسی تاثیراثربخشی حسابرسان داخلی بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.
5- بررسی تاثیرسطح ریسک ذاتی صاحب کار بر افزایش اتکای حسابرس مستقل.
اهداف و مواردکاربرداین پژوهش به شرح زیر است:
* ارائه چارچوبی علمی و عملی جهت دستیابی به حسابرسی داخلی باکیفیت در ایران.
* ارزیابی حسابرسی داخلی ودرنتیجه ارائه راه‌حل‌هایی برای بهبوددرکیفیت حسابرسی داخلی درایران.
* ایجادزمینه های لازم جهت تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی در ایران با تکیه بر یافته‌های این پژوهش.
* ایجادزمینه های لازم برای انجام تحقیقات بیشتر، جهت استفاده حسابرسان مستقل از خدمات حسابرسی داخلی.
* کمک به حسابرسان مستقل برای انجام قضاوت بهتر در مورد عملکرد حسابرس داخلی صاحب کار و اتخاذ تصمیمات معقولانه در مورد زمینه‌های همکاری با حسابرسان داخلی صاحب کار.
* با توجه به اینکه حسابرس داخلی و حسابرس مستقل از اجزاء مهم حاکمیت شرکتی می‌باشند، این پژوهش می‌تواند به استقرار یک سیستم حاکمیت شرکتی با تکیه بر زمینه‌های همکاری بین حسابرسی داخلی و مستقل کمک نماید.
* کمک به مدیران شرکت‌ها جهت ایجاد یک واحد حسابرسی کارا که می‌تواند منجر به افزایش کنترل‌ها، کاهش زمان، حجم حسابرسی و در پی آن هزینه حسابرسی مستقل شود.
* کمک به مدیران و کارکنان واحد حسابرسی داخلی جهت افزایش کیفیت کار خود با تکیه بر افزایش استقلال وبی طرفی خود، بالا بردن سطح دانش وآموزش مستمرکارکنان واحد حسابرسی داخلی، بالا بردن اثربخشی و…
* آشنایی بیشتر با حسابرسی داخلی و اهمیت آن در اداره شرکت‌ها و همچنین کاربرد خدمات و کمک‌های این واحد در حسابرسی صورت‌های مالی توسط حسابرسان مستقل.
1-5 استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان و…):
جدول1-1. استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق
ردیفنام سازماننوع استفاده1جامعه حسابداران رسمی ایرانعلمی- اجرایی2سازمان حسابرسیعلمی- اجرایی3انجمن حسابرسان داخلی ایرانعلمی- اجرایی4مدیران شرکتهای عضوبورس وسایرشرکتهااجرایی5دانشگاهیانعلمی- تخصصی1-6 فرضیه‌های تحقیق
این‌طور استنباط می شود که هم حسابرسان و هم صاحب کارانشان، انگیزه‌ای برای جستجوی بیشتر اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی دارند. گستردگی این اتکا مرتبط با چندین عامل است که از بین آن‌ها براون8 (1983) استقلال و عملکرد کاری حسابرسان داخلی را به عنوان مهم‌ترین عوامل می‌شمارد. به طور مشابه عبدل خلیق، اسنوبال و راگ9 (1983) استقلال حسابرسان داخلی را به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین اتکا حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی می‌دانند. اشنایدر10 (1984) از طرف دیگر، عملکرد کاری را به عنوان مهم‌ترین عامل به دنبال بی‌طرفی معرفی می‌کند. اشنایدر این تفاوت اندک در نتیجه‌های تحقیقات اولیه را به خصوصیات طراحی تحقیقات نسبت می‌دهد. نتایج تجربی متفاوت تری در تحقیق اشنایدر (1985) وجود دارد که نشان می‌دهد که حسابرسان مستقل، رقابت و عملکرد کاری را در تصمیمات مربوط به اتکا، به یک اندازه مهم می‌شمارند؛ اما بی‌طرفی را عاملی بااهمیت کمتر می‌دانند. عامل دیگری که در تصمیمات مربوط به اتکا، اثرگذار است، میزان ریسک ذاتی می‌باشد که شرکت صاحب کار شامل آن می شود برای صاحب کاران با ریسک بالا، استفاده حسابرسان مستقل از کار حسابرسان داخلی، ممکن است ریسک ذاتی را کاهش دهد، زیرا حسابرسان داخلی نسبت به حسابرسان مستقل آگاهی بیشتری از عملیات صاحب کارشان دارا هستند (کری و دیگران11،2006).
با عنایت بر مطالب ذکرشده در قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با بررسی استانداردهای حسابرسی داخلی، انتظار می رود متغیرهایی هم چون استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار بر سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی تاثیرگذارباشد، لذا فرضیه‌های برای پاسخ‌گویی به سوال تحقیق به شرح ذیل بیان می‌شوند:
فرضیه 1: استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.
فرضیه 2: صلاحیت حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.
فرضیه 3: عملکرد کاری حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثراست.
فرضیه 4: اثربخشی حسابرسان داخلی در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.
فرضیه 5: سطح ریسک ذاتی صاحب کار در افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی مؤثر است.
1-7 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها
با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر رسیدن به این پاسخ است که کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل می‌تواند باعث اتکا بیشتر او برحسابرسی داخلی شود بنابراین در این پژوهش متغیرهای وابسته و مستقل به شرح زیرمی باشد:
1-7-1 متغیر وابسته
“سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی”به‌عنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شده است. اگر چه، نقش و وظایف حسابرسی مستقل متفاوت از حسابرسی داخلی است، اما نقاط اشتراک زیادی بین این دو مسئولیت وجود دارد. ابعاد مشترک این دو نقش، فضای قابل ملاحظه‌ای را برای همکاری با منافع دوطرفه به وجود می‌آورد. متداول‌ترین اقدامات مشترک هر دو گروه حسابرسان، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی شرکت است. اگر چه اهداف و نقش‌های خاص آن‌ها، متفاوت است، اما ماهیت آزمو نهای بکار گرفته‌شده، بسیار مشابه است.
حسابرسان مستقل در دو زمینه‌ی عمومی می‌توانند بر کار حسابرسان داخلی اتکا کنند. اول، مشارکت حسابرسان داخلی در ارزیابی کنترل‌های داخلی حسابداری سیستم صاحب کار و دوم، عملکرد حسابرسان داخلی در روش‌های حسابرسی مهم تحت نظارت و بررسی دوباره توسط حسابرسان مستقل. اتکا به دلیل نقش حسابرسی داخلی در ارزیابی سیستم کنترل داخلی حسابداری مورد تأیید همگان است، اما دیدگاه‌های متفاوتی در مورد زمینه دوم اتکا وجود دارد. برای اندازه‌گیری سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی شش حوزه همکاری شناسایی و به عنوان طبقات اصلی در پرسشنامه جهت اندازه‌گیری سطح اتکا گنجانده شده است و از پاسخ‌دهندگان خواسته شده است که در مقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند (نیکبخت، معاذی نژاد،1387).
1-7-2 متغیرهای مستقل
عواملی که از نظر حسابرس مستقل می تواند باعث اتکا بیشتر برحسابرسی داخلی شود به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق حاضرمی باشند. با عنایت بر مطالب ذکرشده در قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با بررسی استانداردهای حسابرسی داخلی، انتظار می رود متغیرهایی هم چون استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی، صلاحیت حسابرس داخلی، عملکرد کاری حسابرس داخلی، اثربخشی حسابرسی داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار بر اتکای حسابرس مستقل تاثیرگذارباشد، لذا متغیرهای وابسته شامل پنج مورد بدین شرح است: استقلال و بی‌طرفی حسابرس داخلی12 (INDOB)، صلاحیت حسابرس داخلی (COMPE)13، عملکرد کاری حسابرس داخلی (WORKP)14، اثربخشی حسابرسی داخلی (AUDITE)15و سطح ریسک ذاتی صاحب کار 16((AUDITR. برای اندازه‌گیری این پنج متغیر مستقل 24سوال در پرسش‌نامه آمده است که سهم هر یک از متغیرهای مستقل به ترتیب 4 ،5 ،6 ،6 و3 سوال می‌باشد وازپاسخ دهندگان خواسته شده است که در مقیاس پنج قسمتی لیکرت به سوالات پاسخ دهند.
1-8 روش وابزارگردآوری داده ها
در پژوهش پیش رو برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه‌ای و برای مطالعه‌ی ادبیات موضوع و بررسی پیشینه‌ی تحقیق، از کتب، مجلات، پایان‌نامه‌های تحصیلی داخلی و مقالات داخلی و خارجی از طریق اینترنت، استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌های بر مبنای فرضیه‌های تحقیق و نتیجه‌گیری نهایی پرسشنامه‌ای شامل 33 سوال استفاده شده است. برای اندازه‌گیری نگرش حسابرسان مستقل در مورد هر یک ازگویه ها مطابق شکل زیر از طیف پنج قسمتی لیکرت استفاده شده است.

بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
1-9 جامعه آماری وروش نمونه‌گیری
از آنجا که هدف تحقیق حاضر، آگاهی از عوامل مؤثر بر افزایش سطح اتکای حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی می باشد، جامعه آماری شامل حسابداران رسمی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران می‌باشد. جامعه‌ی آماری اغلب تحقیقات مشابه که در بخش ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق حاضر، از آن‌ها استفاده شده است، از حسابداران رسمی تشکیل شده است.جامعه حسابداران رسمی ایران شامل حسابداران رسمی شاغل انفرادی، حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی شریک در موسسه عضو جامعه می‌باشند. بر همین اساس جهت انتخاب نمونه هائی با عناصر کافی از هر طبقه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده استفاده شده است.
1-9-1 حجم نمونه وروش محاسبه
در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از یک نمونهی مقدماتی متشکل از 15 حسابدار رسمی از جامعه که به صورت تصادفی انتخاب‌شده بودند، برآوردی از واریانس جامعه به دست آمد. سپس، با استفاده از فرمول حجم نمونه، نمونهی نهایی به تعداد 115 نفر انتخاب شد.
1-10 ابزارتجزیه وتحلیل
در این تحقیق از روش‌های کمّی تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است که شامل محاسبه ضریب همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره می‌باشد. برای انجام تحلیل‌های این تحقیق از نرم‌افزارهای spss وExcel استفاده شده است.
1-11 خلاصه فصل و چهارچوب فصول آتی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر پژوهش ارائه کلیاتی در مورد پژوهش می‌باشد چرا که خواننده می‌تواند با مطالعه آن در زمانی کوتاهی درک کلی از تحقیق به دست آورد، لذا دراین فصل سعی شده تا با بیان قسمت‌های مختلف مطالعه، طرح کلی از پایان‌نامه به خواننده ارائه گردد. در ادامه و در فصل دوم، ادبیات تحقیق و بررسی خلاصه‌ای از تحقیقات گذشته ارائه شده است. در فصل سوم، روش تحقیق، آماره‌ها و آزمون‌های آماری قابل‌استفاده در تحقیق تشریح شده است. در فصل چهارم یعنی فصل تجزیه و تحلیل، به تجزیه و تحلیل دادهای جمع آموری شده با استفاده از آزمون‌های انتخاب‌شده در فصل سوم می‌پردازیم. درنهایت، در فصل پنجم به تفسیرنتایج به دست آمده فصل چهارم و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی لازم ارائه می‌گردد.

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه
هدف نهایی حسابرسی مستقل، اطمینان از ارائه‌ی منصفانهی نتایج عملیات و وضعیت مالی مؤسسه در قالب صورت‌های مالی است. برای رسیدن به این هدف و انجام آن بر مبنای استانداردهای پذیرفتهشده حسابرسی، حسابرس باید مدارک و مستندات کافی و قابلاطمینان را جمعآوری کند. در طی چند دههی گذشته، حرفهی حسابرسی در راستای تحقق این هدف مهم، شاهد تغییرات مهمی در مفاهیم رویههای اجرای عملیات و گزارشگری بوده است. یکی از این تغییرات مهم، توجه روزافزون به حسابرسی داخلی، به عنوان یکی از اجزای مهم سیستم کنترل داخلی است. فضای قابلملاحظهای برای همکاری حسابرس مستقل و داخلی با منافع دوطرفه وجود دارد. متداولترین کارهای قابل انجام توسط هر دو گروه حسابرسان، بررسی سیستم کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی است. اگر چه ممکن است اهداف خاصی بر مبنای نقشهای خاص آنان متفاوت باشد، اما ماهیت آزمونهای به‌کاررفته، بسیار مشابه است. حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل نقشه‌ای متفاوتی دارند اما مکمل همدیگرند، حسابرس مستقل سیستم کنترل داخلی را تا میزانی که به خطر حسابرسی مربوط می شود، ارزیابی می‌کند ولی حسابرس داخلی همه کنترل‌های داخلی را ارزیابی می‌کند و به موضوع کارایی و اثربخشی همه فعالیت‌های سازمان می پردازد که کمتر مورد توجه حسابرس مستقل است. خطر حسابرسی شامل سه خطر کنترلی، خطر ذاتی و خطر عدم کشف است. فعالیت حسابرس داخلی می تواند خطر کنترل را کاهش دهد. هرچه فعالیت حسابرس داخلی اثربخش تر باشد، اطمینان به سیستم کنترل داخلی بیشتر می شود و موجب اطمینان بیشتر حسابرس مستقل می‌گردد. اطمینان بیشتر حسابرس مستقل نیز موجب کاهش حجم کار حسابرس مستقل و به طور طبیعی کاهش هزینه حسابرسی می شود.ساختار فصل بدین صورت است که ابتداچهارچوب مفهومی حسابرسی ،حسابرس مستقل وحسابرسس داخلی وبعدنقشهای متفاوت حسابرس مستقل وداخلی ذکرشده ودرنهایت ادبیات موضوعی مرتبط با حسابرسی داخلی و ارتباط آن با حسابرسی مستقل و پیشینه تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج کشور آورده می شود.
2-2 حسابرس مستقل
2-2-1 تعریف حسابرسی
حسابرسی به معنای اعم کلمه در “بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی17” این‌گونه تعریف شده است: حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده جهت جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع (نیک‌خواه آزاد،1379).
این تعریف به عمد به صورت جامع ارائه شده است تا انواع مختلف حسابرسی را شامل شود. برخی از عبارات این تعریف نیاز به توضیح بیشتری دارد. عبارت فرآیندی است منظم و باقاعده بر این نکته دلالت دارد که حسابرسی بر اساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود. برنامه‌ریزی مناسب شامل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد است. حسابرسان باید با حفظ بی‌طرفی نسبت به جمع‌آوری و ارزیابی مربوط بودن و اعتبار شواهد بپردازند. اگر چه نوع، میزان و قابلیت اتکای شواهد در کارهای مختلف حسابرسی می‌تواند متفاوت باشد، اما جمع‌آوری و ارزیابی شواهد، بخش اعظم فعالیت‌های حسابرسان را تشکیل می‌دهد. شواهدی را که حسابرسان جمع‌آوری می‌کنند باید درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی باشد. در حسابرسی، واژه ادعا معنای ویژه‌ای دارد و به اظهارات ضمنی یا صریح مدیریت اطلاق می‌شود که در قالب صورت‌های مالی، اسناد و مدارک یا سیستم‌ها تجسم می‌یابد. برای مثال، صورت‌های مالی اساسی تهیه‌شده توسط مدیران شامل چند ادعا است. از جمله مبلغی که در ترازنامه در سرفصل اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات نشان داده می‌شود، بیانگر این است که مدیران ادعا دارند: شرکت بر این دارایی‌ها مالکیت دارد و از این دارایی‌ها در فرآیند عادی عملیات تولیدی یا خدماتی خود استفاده می‌کند و این مبلغ، بهای تمام‌شده تاریخی پس از کسر استهلاک انباشته این دارایی‌ها است. هدف حسابرسان از مقایسه شواهد جمع‌آوری شده با ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، تعیین میزان انطباق ادعاهای مزبور با معیارهای از پیش تعیین شده است. اگر چه معیارهای مختلفی برای تعیین میزان انطباق وجود دارد، اما در تنظیم صورت‌های مالی اساسی، معمولاً معیار اصلی و مورد قبول، اصول حسابداری یا استانداردهای حسابداری است. (نیک‌خواه آزاد، 1379).
در بند ? بخش ??? استانداردهای حسابرسی کشور (????) تأکید شده است که هدف از حسابرسی صورت‌های مالی، اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.
آخرین عبارت مهم، یعنی گزارش نتایج به اشخاص ذینفع، بیانگر نوع گزارشی است که حسابرسان برای اشخاص ذینفع تهیه می‌کنند. اشخاص ذینفع می‌تواند شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، تأمین‌کنندگان مواد و کالا، سازمان‌های دولتی، بورس اوراق بهادار و گروه‌های دیگر باشد.
2-2-2 حسابرسی مستقل
حسابرسی مستقل به آن گونه حسابرسی اطلاق می‌گردد که توسط شخص یا اشخاص مستقل از دستگاه یا شرکت انجام می‌گیرد. علاوه بر اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی و پیوست‌های آن، حسابرسی مستقل شامل مطالعاتی پیرامون چگونگی جریان امور و ارزیابی مستقلی نسبت به نتایج مالی عملیات و فعالیت‌های دستگاه و بالأخره کنترل‌های داخلی برقرارشده در آن نیز می‌گردد (ارباب سلیمانی، نفری، 1384).

حسابرس مستقل18 فردی
است که به دعوت صاحبان سهام و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع و یا به حکم قانون حساب‌های مورد نظر را رسیدگی کرده و نتیجه را کتباً به دعوت‌کننده یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که او تعیین نموده است گزارش می‌دهد (همان منبع).

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید